Monday, November 28, 2016

Xin mời bà vui lòng nhảy xuống hố dùm, please, s.v.p. !!


Bà ơi, chúng tôi đã hết sức với bà và giờ đây chúng tôi đã phải "ăn thịt quạ" vì quá mất uy tín với quần chúng. Giờ đây chúng tôi muốn chỉnh đốn lại cách làm ăn cho khỏi thua lổ thì bà lại quậy thêm nữa và muốn kéo chúng tôi theo bà xuống hố hay sao ?? Bà đã hết hào quang và giá trị nên chúng tôi không còn hùa theo bà nữa đâu !!. Vậy xin mời bà vui lòng nhảy xuống hố dùm… và để chúng tôi yên thân !!! Good bye farewell, Hillary !!

0 comments:

Powered By Blogger