Tuesday, November 29, 2016

PARIS BỊ CHIẾM BỞI DI DÂN

 
Lời người sưu tầm và chuyển bài: Vidéo nầy do TV Mỷ ghi lại ? TV Pháp đâu bao giờ cho mình xem ! JB.

0 comments:

Powered By Blogger