Saturday, September 24, 2016

Tổ chức khủng bố Việt Tân sẽ biến mất và đối diện với nhà tù của Mỹ?

Việt Tân Ma của băng đảng hoàng cơ định phải nghiêm chỉnh chấp hành theo luật định của Hoa kỳ khi sử dụng 2 chữ "Việt Tân"

0 comments:

Powered By Blogger