Wednesday, July 13, 2016

HẾT THUỐC CHỬA RỒI!!!

HẾT THUỐC CHỬA RỒI!!!.

-------
Ý kiến độc giả: 

- Ăn cứt người là văn hóa của chó, nhưng ăn cứt Lê Nin thì chính là văn hóa của Vũ Minh Giang.
- Thương cha mẹ nhiều là thiếu văn hóa, nhưng thương ông Staline và LêNin nhiều hơn gấp mười lần thì đó là văn hóa của loài chó Tố Hữu và Cọng Sản Việt Nam.
Thương cha thương mẹ thương chồng
Thương mình thương một thương Ông thương mười

(Thơ Tố Hữu)


Con chó Tố Hữu (dính caca ở miệng) đang thương nhớ mùi Staline
Điền Phong

0 comments:

Powered By Blogger