Monday, October 31, 2016

Lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm lần thứ 53 ngày 29.10.2016 tại TĐ. Cellitinnen z.hl. Maria, Köln.

0 comments:

Powered By Blogger