Sunday, October 30, 2016

Thành kính tưởng nhớ cố TT Ngô Đình Diệm

Nén hương lòng kính dâng Ngô chí sĩ
Giọt lệ này thương tiếc đấng minh quân

Duc H. Vu thành kính tưởng nhớ.  31/10/2016

0 comments:

Powered By Blogger