Friday, August 5, 2016

Linh mục bị câu lưu vì tổ chức các cuộc biểu tình phản đối Trung Cộng


AuthorHuyền TrangSourceAmen TV - YoutubePosted on: 2016-08-05
 

0 comments:

Powered By Blogger