Thursday, May 26, 2016

Không những nhân quyền được tôn trọng ở xứ người mà còn cả "chim quyền" nữa.

 
Điền PhongSourceYoutubePosted on: 2016-05-26

0 comments:

Powered By Blogger