Wednesday, June 28, 2017

Hãy Cùng Tôi Phản Đối chuyến viếng thăm của Phái Đoàn Cộng Sản Việt Nam


Hãy cùng Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn lên án chống đối chuyến viếng thăm sắp tới của phái đoàn Dân Biểu Cộng Sản Việt Nam đến Quốc Hội Thủ Phủ Sacrament.
Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn nói: “Là một cộng đồng có gia đình chịu đựng cơn thịnh nộ của chính quyền Cộng sản, các nhà lãnh đạo quốc gia của chúng tôi đã phải xúc phạm đến một phái đoàn lãnh đạo chính phủ từ Quốc hội Việt Nam.
Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu “Là một người trong gia đình đã từng chịu đựng những bất công, đàn áp dưới chế độ Cộng Sản và là một đại diện của cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản, tôi cảm thấy cực kỳ bị xúc phạm bởi những nỗ lực để tiếp đón một phái đoàn các nhà lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam.”
Tiếng nói của chúng ta phải được nghe và xin qúy đồng hương ký tên vào bản kiến ​​nghị phản đối dưới đây lên án chống đối chuyến viếng thăm của phái đoàn Dân Biểu Cộng Sản Việt Nam đến Quốc Hội Thủ Phủ Sacrament.

Phản Đối Sự Viếng Thăm của Phái Đoàn Dân Biểu Cộng Sản Việt Nam

Hãy tham gia cùng Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn cực lực lên án chống đối phái đoàn Dân Biểu Cộng Sản Việt Nam viếng thăm Quốc Hội Tiểu Bang California tại Thủ Phủ Sacramento.
Xin bấm vào đây để xem nguyên văn bản thông báo: http://baovecongdong.com/news/thuong-nghi-si-janet-nguyen-cuc-luc-len-an-chong-doi-chuyen-vieng-tham-cua-phai-doan-dan-bieu-cong-san-viet-nam-den-quoc-hoi-tieu-bang-california/

0 comments:

Powered By Blogger